کد خبر: 3323       تاریخ انتشار: 30 مهر 1391 - 5 ذي الحجة 1433

سازمان بين المللي حقوق شيعيان جهان افشا کرد:
اقدام هاي ظالمانه حاکمان سعودي بر ضد شيعيان اين کشور

سرکوب و تبعيضي که بر ضد اقليت شيعي مذهب عربستان سعودي اعمال مي شود سازمان shia rights watch را ـ که نخستين و تنها سازمان در جهان است که از شيعيان جهان دفاع مي کند ـ بر آن داشت تا گزارشي مستند درباره ي ناديده گرفته شدن حقوق شيعيان از سوي حاکمان سعودي تهيه و تنظيم کند.

اين گزارش هفده صفحه اي، رفتار و اقدام هاي ضد حقوق بشري حاکمان سعودي را نقل و مستند کرده، از تشکل هاي دولتي امريکا خواسته است تا بدون فوت وقت به حمايت از شيعيان عربستان سعودي برخيزد و از حاکمان سعودي بخواهد در تعامل با ملت عربستان سعودي و اقليت شيعه تجديدنظر و رفتار خود را اصلاح کنند.

بر پايه ي همين گزارش، حاکمان سعودي به طور آشکار حقوق مسلمانان شيعه ي عربستان را ناديده گرفته اند.

خاندان حاکم بر عربستان به آل سعودي منتسبند؛ همان هايي که با تأسيس اين کشور در سال 1934ميلادي با اکثريت مسلمان سني مذهب بر آن حکم رانده اند.

درخور توجه است که 15-20 درصد از کل جمعيت 28 ميليوني عربستان را شيعيان تشکيل مي دهند و علي رغم سرکوبي که بر ضد آنان اعمال مي شود، اما شيعيان دوازده امامي و شيعيان اسماعيلي در آن سامان توانسته اند حضوري چشمگير و قوي داشته باشند.

متاسفانه حقوق انساني ميليون ها شيعه همچنان ناديده گرفته و لگدمال مي شود.

در اين گزارش همچنين تحقيقات چندين ماهه سازمان بين المللي حقوق شيعيان جهان که اخيراً صورت گرفته، شامل چند بُعد مي شود، از جمله: تبعيض در استخدام و آموزش بر ضد شيعيان سعودي، دستگيري و کشتار بي هدف و ويران کردن مراکز ديني شيعيان مي باشد.

در اين گزارش آمده است: رژيم سعودي تنها به ستم روا داشتن در حق شيعيان اين کشور بسنده نکرده، بلکه تمام توان خود را در محدود نمودن فعاليت و ناکارآمد کردن قدرت و تأثير آنان به کار گرفته است.

بخشي از اين گزارش به رخدادهايي اختصاص يافته است که شاهد بر لگدمال شدن حقوق بشر، به ويژه در مواردي چون: حق حيات، تساوي در فرصت هاي شغلي و آموزشي، آزادي بيان، اجتماعات مسالمت آميز، کراهت انساني و برادري مي باشد.

تجاوزاتي که نسبت به کودکان شيعه ي عربستان سعودي و بيشترين تبعيض و خشونت را تنها به دليل وابستگي مذهبي و اعتقادي شان بر آنان تحميل شده، ديگر مطلب اين گزارش را تشکيل مي دهد.

در اين بخش از گزارش آمده است: اخيراً کودکاني از شيعيان عربستان بازداشت شده اند، در حالي که هيچ قانوني وجود ندارد که از حقوق آنان حمايت کند.

همين گزارش اسامي يازده کودک را که در ماه هاي اخير بازداشت شده اند را معرفي نموده است.

ناديده گرفته شدن قانون و حقوق بشر در مدارس از سوي رژيم سعودي از ديگر موارد ذکر شده در اين گزارش است و اين بخش از گزارش کميته ي امريکايي درباره ي آزادي هاي ديني در جهان را نقل مي کند و مي گويد: آموزش در عربستان سخت بوده و در چارچوب آموزش وهابي قرار دارد و رژيم عربستان به هيچ گرايش مذهبي غير از وهابيت اجازه ي فعاليت نمي دهد.

در اين گزارش به موضوع مهم تبعيض در استخدام نيز پرداخته شده است، چرا که شيعيان از اشتغال در صنعت نفت و پتروشيمي ممنوع هستند و همين امر بخش اعظم شهروندان عربستاني را در فقر مطلق قرار داده است، حال آن که عربستان سعودي در شمار کشورهاي ثروتمند تر جهان قرار دارد.

اين سازمان جهاني در پايان از جوامع و نهادهاي بين الملل خواسته است تا از شهروندان شيعه ي عربستان، در برابر خشونت و تبعيض مستمر حاکمان اين کشور حمايت کند.

بنياد جهاني shia rights watch در اين راستا و بر پايه ي حقوق بشر جهاني، توصيه هايي به شرح ذيل ارائه داده است: حمايت از زندانيان، بازسازي ساختمان هاي ويران شده، پرداخت غرامت به بستگان قربانيان، تشويق گفتگوي سازنده براي حاکميت صلح و پايان دادن به تمامي تبعيض هاي اعمال شده از سوي رژيم حاکم بر عربستان.
 
بنياد جهاني shia rights watch ـ واشنگتن