کد خبر: 3326       تاریخ انتشار: 3 آبان 1391 - 8 ذي الحجة 1433

پيام مهم بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي به مجلس بحرين با آغاز به کار مجلس بحرين

بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي طي بيانيه اي ابراز اميدواري کرد که نمايندگان به مسئوليت هاي ديني، اخلاقي و قانوني خود نسبت به جامعه ي بحرين عمل کنند و در دوره ي جديد فعاليت پارلماني خود، براي هموار نمودن راه اصلاحات سياسي، اجتماعي و اقتصادي بدون فوت وقت اقدام کنند تا کشورشان بيش از اين با مشکلات مواجه نشود.

از اين رو و به منظور سلامت کشور و جامعه ي بحرين، اين سازمان تصويب قوانيني که حقوق بشر و آزادي هاي عمومي و فردي را تأمين و حاکم گرداندن دمکراسي و از بين بردن تمام گونه هاي فساد را تضمين کند، ضروري مي داند.

در ادامه آمده است: در شرايط فعلي کشور، حق دادن به ملت و ممانعت از اقدام هاي برخي از حکومتيان ـ که با اهداف ويژه انجام مي شود ـ در تأمين خواسته ي مردم مبني بر ايجاد اصلاحات و از چند طريق سخت ضروري مي باشد:

1. تصويب قوانيني که آزادي هاي سياسي و آنچه بر اين آزادي ها مترتب است را تضمين کند، مانند انتخاب آزاد نمايندگان، آزادي بيان، تظاهرات، آزادي رسانه ها و آزادي هاي عمومي، مانند آزادي مسئولانه زنان و غيره؛

2. تصويب قوانيني قاطع و صريح به منظور تفکيک حوزه عمل قواي سه گانه (مقننه، اجرايي و قضائيه)؛

3. تصويب قوانيني که شکنجه و خشونت سياسي را جرم بداند؛

4. تصويب قوانيني که از فساد سياسي، اداري و مالي جلوگيري کند؛

5. اقدام فوري براي آزادي زندانيان انديشه؛

6. اقدام براي پاکسازي دستگاه هاي امنيتي و انتظامي از عناصر مجرم و فاسد؛

7. کارمندان و کارکناني که به اتهام هاي سياسي از کار برکنار شده اند، به کار برگردانده شوند و قانوني ويژه تصويب شود که عصيان مدني (اعتصاب و ديگر موارد) را مجاز بداند؛

8. قانوني تصويب شود که خانواده ي سلطنتي را از دخالت در دستگاه هاي قضايي و قانون گذار باز دارد، چنان که در کشورهاي متمدن، همين روال جاري است.
 
بنياد جهاني حضرت آيت الله العظمي شيرازي
واشنگتن
www.shirazionline.org