کد خبر: 3343       تاریخ انتشار: 22 آبان 1391 - 27 ذي الحجة 1433

سازمان shia rights watch سلب تابعيت فعالان شيعيِ بحرين از سوي حاکمان آن کشور را محکوم کرد

سازمان shia rights watch که از حقوق شيعيان در سراسر جهان دفاع و مشکلات آنان را منعکس مي کند، از ادامه ي اقدام هاي ضد حقوق انساني و مدني شهروندان که از سوي رژيم حاکم بر اين کشور همچنان ادامه دارد و بي توجهي اين رژيم به اراده ي جامعه ي جهاني و معيارهاي حقوق بشري که از سوي سازمان ملل تصويب شده است، سخت نگران است و آن را به شدت محکوم مي کند.

در گزارش اين سازمان آمده است: چنان که اخيراً گفته شده است، وزارت کشور بحرين اخيراً به بهانه ي «اخلال در امنيت ملي» از ده ها فعال سياسي ـ اجتماعي شيعي که دو نماينده ي سابق پارلمان در ميان آنان ديده مي شود سلب تابعيت کرده است؛ رفتاري که آشکارا حقوق شهروندي را به طور خاص و حقوق بشر را به طور کلي ناديده گرفته است.

سازمان يادشده تأکيد مي کند که اين تصميم، مستند و توجيه قانوني ندارد و در بيانيه ي رژيم به قانون ثبت احوال شخصي استناد شده است که اگر شهروندي به امنيت ملي اخلال وارد کند از او سلب تابعيت خواهد شد و به همين دليل از 31 شهروند فعال بحريني سلب تابعيت شده است.

نظر به اين که سازمان shia rights watch دفاع از حقوق شيعيان را بر عهده دارد، از حاکمان بحريني مي خواهد از اين تصميم خود ـ که از سياست نژاد پرستانه و فرقه گرايي مذهبي حکايت دارد و بر بحران موجود کشور مي افزايد ـ صرف نظر کند و اين سازمان بر ضرورت پاسخ به مطالبات اصلاح طلبانه و جلوگيري از سرکوب و پرهيز از زير پاگذاشتن حقوق آحاد ملت تأکيد مي کند.
 
بنياد جهاني shia rights watch ـ واشنگتن