کد خبر: 3361       تاریخ انتشار: 13 آذر 1391 - 18 محرم الحرام 1434

سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد):
به کارگيري کودکان به عنوان نيروي نظامي در سوريه، جنايت بر ضد بشريت است

سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) طي بيانيه اي از پديده ي به کارگيري کودکان به عنوان سرباز و نيروي نظامي در سوريه توسط معارضان مسلح در سوريه ـ که شماري از سازمان هاي انساني و حقوقيِ فعال در سوريه بر شيوع چنين پديده اي تأکيد کرده اند ـ به شدت ابراز انزجار کرد.

در بيانيه ي اين سازمان آمده است که اين اقدام گروه هاي مسلحِ در حال جنگ با رژيم سوريه، جنايت عليه بشريت و ناديده گرفتن حقوق کودکان زير سن قانوني به شمار رفته، به خوديِ خود زير پا گذاشتن آشکار پيمان هاي جهاني حقوق بشر و مخالفت علني با قوانين جنگ و صلح است که در پيمان ژنو آمده است.

لذا اين سازمان از تمام معارضانِ مسلح مي خواهد از کشاندن کودکان به چرخه ي خشونت و ميدان جنگ ـ که آنان را طعمه ي خود مي کند ـ پرهيز نمايند.

همچنين در اين بيانيه از کشورهاي حامي دسته هاي مسلح خواسته است تا نفوذ خود را براي جلوگيري از ادامه ي چنين پديده اي به کار بندند و به ضرورت چنين اقدامي توجه داشته باشند.
 
سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) ـ واشنگتن