کد خبر: 3365       تاریخ انتشار: 16 آذر 1391 - 21 محرم الحرام 1434

بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي:
اجلاس پارلمان ها در بغداد به حل مسائل و مشکلات ملت ها بپردازد

بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي طي بيانيه اي ابراز اميدواري کرد که همايش پارلمان هاي کشورهاي عربي و اسلامي که به زودي در بغداد برگزار خواهد شد نتايجي عملي و محوري به دست آورد تا از اين رهگذر مشکلات و مسائل کشورهاي شرکت کننده در اين همايش را حل کند.
 
اين بنياد بر ضرورت استفاده ي شرکت کنندگان در همايش از اين فرصت تأکيد مي کند، به ويژه اين که دو جهان اسلام و جهان عرب شرايطي سخت را در تاريخ خود تجربه مي کنند و پس از سلسله رخدادهاي سياسي و اجتماعي که در پاره اي کشورهاي عربي چهره نموده است، فراز و فرودي مخاطره آميز بر اين کشورها حاکم است.
 
همچنين در بيانيه ي اين بنياد آمده است: آنچه رخ داده و در حال رخ دادن است، پيامدهاي سوء تدبير، عدم ارزيابي از اوضاع و ناکارآمدي در قانون گذاري در کشورهاي عربي و اسلامي در دوره هاي اخير مي باشد و بي هيچ ترديدي اين روند، چه منفي چه مثبت، ادامه خواهد داشت.
 
از اين رو بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي عبرت آموزي از آنچه در حال حاضر رخ مي دهد و نيز توجه به حجم و سنگيني مسئوليت مجالس قانون گذاري که همايشي در بغداد برگزار خواهد کرد، ضروري دانسته، تصميم هايي انساني و اجتماعي اتخاذ شود که مشکلات ملت هاي برخروشيده را برطرف کند.
 
از اين اجلاس مي خواهيم بدون از دست دادن فرصت ها براي وضع قوانين استثنايي که آزادي هاي فردي، اجتماعي، آزادي بيان را تضمين کند و تدابيري قانوني اتخاذ شود که اوضاع معيشتيِ جوامع فقرزده که در جاي جاي کشور وجود دارد بهبود يابد. اين امر در چارچوب توصيه و رهنمودهاي اقتصادي که دولت ها را از دايره ي ناکارآمد و فساد اداري و مالي خارج مي کند، تحقق مي يابد.
 
اين بنياد همچنين بر اهميت بررسي راه حل هاي پيشنهادي براي مبارزه با پديده ي رشد روزافزون خشونت و خشونت دفاعي در جامعه تأکيد کرد و تلاش براي دوري جستن از دشمني و کينه ورزي، تکفير ديگران و مواردي از اين قبيل و نيز وضع قوانيني براي اشاعه ي فرهنگ گفتگو و پذيرفتن اختلاف انديشه را خواستار شد.
 
بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي ـ واشنگتن