کد خبر: 3368       تاریخ انتشار: 22 آذر 1391 - 27 محرم الحرام 1434

سازمان بين المللي حقوق شيعيان جهان:
پيش نويس قانون اساسي مصر محتوايي تبعيض آميز بر ضد شيعيان دارد

سازمان جهاني حقوق شيعيان طي بيانيه اي نسبت به محتواي ضد شيعي پيش نويس قانون اساسي فعلي مصر که در چند روز آينده به رأي گذاشته خواهد شد، به شدت ابراز نگراني و تأسف کرده است، چراکه اين پيش نويس داراي بندهايي تبعيض آميز است و کيان تشيع در مصر را هدف گرفته است.
 
در اين بيانيه آمده است: ماده ي 219 به اين مطلب تصريح دارد که «اصول شريعت اسلامي شامل ادله ي کلي، قواعد اصولي و فقهي و مصادر معتبر آن در مذاهب اهل سنت و جماعت است» و اين امر تبعيضي عمدي بر ضد مذهب تشيع را به نمايش مي گذارد و به منزله ي ناديده گرفتن همه جانبه ي حقوق شهروندان شيعه و نيز نهادينه کردن تقسيم مذهبي به شمار مي رود.
 
از اين رو ديده بان حقوق شيعيان جهان از محمد مرسي، رئيس جمهور فعلي مصر مي خواهد پيش نويس قانون اساسي فعلي را پس گرفته، و بخش هايي از آن که حقوق شهروندي و آزادي بيان را ناديده مي گيرد اصلاح کند و تمام نمادهايي که حکايت از خودکامگيِ مورد استفاده ي رژيم گذشته، به ويژه آن دسته قوانيني که حقوق اقليت هاي ديني را ناديده مي گيرد را بزدايد تا از اين رهگذر به اصول دمکراسي برآمده از قيام اخير مردم مصر عمل کند.
 
بنياد جهاني shia rights watch ـ واشنگتن