کد خبر: 899       تاریخ انتشار: 3 فروردین 1384 - 12 صفرالخير 1426

آية الله العظمي شيرازي:
هر نوع خدمتي در دستگاه امام حسين عليه السلام مورد حساب و کتاب است


آية الله العظمي سيد صادق شيرازي در ديدار با اعضاي هيأت بيت العباس عليه السلام اصفهان ضمن سخناني اظهار داشتند: شما خادمين امام حسين و اهل بيت عليهم السلام يک ماه محرم را در خدمت به مجالس سوگواري و عزاداري امام حسين عليه السلام گذرانديد که البته تمامي آنها مورد نظر و عنايت خواهد بود.

ايشان در ادامه افزودند: خانمي است معروف به ام سعيد که چند مرتبه خدمت حضرت باقر و حضرت صادق عليهماالسلام رسيده است و مطالبي را نيز از ايشان نقل نموده که برخي راجع به حضرت سيدالشهدا عليه السلام و مابقي در مورد مسائل ديگر است.

ايشان تصريح کردند: از برخي تواريخ استفاده مي شود که اين زن وقتي به خدمت حضرت صادق عليه السلام رسيده است، پير و مسن بوده که اين زن روايت مي کند از حضرت صادق عليه السلام که فرمودند: حق امام حسين عليه السلام هم بر مردها و هم بر زن ها است.

معظم له در ادامه خاطرنشان کردند: هم مردان و هم زنان روسفيدي و اجر و ثواب از حضرت سيدالشهدا عليه السلام را مي خواهند، لذا هيچ فرقي بين مرد و زن نيست.

آية الله العظمي شيرازي تصريح کردند: هر نوع خدمتي در دستگاه امام حسين عليه السلام از سوي هر شخصي مورد حساب و کتاب است و هر نوع عملي از خُرد گرفته تا کلان ثبت شده و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

ايشان ادامه دادند: ماه محرم امسال گذشت و هر کسي هر عملي که انجام داد براي او ثبت شده و خواهد ماند تا مورد حساب و رسيدگي قرار گيرد.

معظم له در پايان سخنان خود نيز با ذکر توصيه اي افزودند: سعي کنيد مجالس امام حسين عليه السلام را از شهر خود به ديگر شهرها و از اين کشور به تمامي کشور ها توسعه و گسترش دهيد.